WwW.Dimilkî.Net - Helbestî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Wayêrdê çakûçî çimdé heme çî ze mêx aseno. (A.Maslow)
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,

KARÊ BIKERÊ !
Helbestî
Ewro : 24/04/2018 , Sêşeme | Seat:
Editor: Bahrî Asinger
BEDENDÊ AMEDÎ RA çend NOTÎ DİYARBEKİR KALESİNDEN NOTLAR
EW VE
LORÎYA TÛTEKDÊ name ADÎLOŞÎ ADİLOŞ BEBENİN NİNNİSİ
Destê mi nêreseno Varamaz elim
Bey û henarandê xwo, zerrî kė xwo nêdarêna vera ci Ayvasına, narına can dayanamazken,
Nef benä, mil fênä xwo ver û ravêrenä. Kırar boynumu yürürüm.
Winî halêno kė verg nêzaneno, teyr pede nêvejeno, Kurdun, kuşun bileceği hal değil,
Qe pers mekerê Sormayın hiç
Ziwan nêgeyreno, Laaaaal... Laaaaal...
Ferman vijîao wa qe zî kana ray ra bo, Kara ferman çıkadursun yollara,
Rezê birakî malaxme, lingä ver şiyo, Yarin bahçesi tarumar,
Sergûn tûlik ra rêj beno. Kan eder perçem.
Esto çinîo lepê gan o, Olancası bir tutam can,
Wa qeda û belandê to ver geyro, Kadasına, belasına sunduğum,
To rê bimirä looo… Ben öleydim loooy...
Ez ä destveng, Elim boş,
Linga mi bė dama menda.  Ayağım pusu.
Jew E do bizanä la kė Bir ben bileceğim oysa
Mi çi afat sînao. Ne afat sevdim.
Jew zî bê zar û bê ziwan o Bir de ağzı var dili yok
Bedenê Dîarbekirî bizano… Diyarbekir Kalesi...
Villė akenê, Açar, 
Hewt mexelên sip û sûrî, zenê ze gûnî Kan kırmızı yediverenler
Ew hetê ra zî vewrė varena, Ve kar yağar bir yandan,
Ko yo sîa vaydeyeno, Savrulur Karacadağ,
Deşt û zozanî vaydeyenê… Savrulur zozan...
Biew, zimbêlanê mi çemçîlikî girêday, Bak, bıyığım buz tuttu,
Ew serd o zî Üşüyorum da
Çillî zî leyr eşt emserr, hendo kė şi dergizîa, Zemheri de uzadıkça uzadı,
Ez, to zey wesarî xeyal kenä, Seni, baharmışın gibi düşünüyorum,
Ez, to zey Dîarbekirî, Seni, Diyarbekir gibi,
Tamê xwo, çi û çiçî ser ra niyo kė Nelere, nelere baskın gelmez ki
Hergė hew ti mi vîrî dė bey… Seni düşünmenin tadı...
   
Awa Hemrewatî cemidî, Hamravat suyu dondu,
Çhar engiştî cemed o Dîjley  sero, Diclede dört parmak buz,
Ma bîr ra degênê firaq û folä, teşt û lênä Biz kuyudan işliyoruz kaba - kacağa,             
Çayerė vewrė ra virazenimė.  Çayı kardan demliyoruz.
Dayikė sûzîya xwo ateber nêdana, zey sirrî nimnena, Anam sır gibi saklar siyatiğini,
Vana "Va dekewto", "Wesarî ravêreno". "Yel" der, "Baharın geçer".
Wakî a mi, di ganî a emserr,  giran a, Bacım, ikicanlı, ağır,
Keyneka xaseka, xwora ti zana, Güzel kızdır, bilirsin,
No pîzey siftîyo, hetê ra şermayena xwo kê ra nimnena İlki bu, bir yandan saklı utanır
Hetê ra zî tersena Ve bir yandan korkar
Vana biewnîê kė pa mirenä. Ölürüm deyi.
Ma do qotna bizeydîmė no zimistan, Bir can daha çoğalacağız bu kış,
Tûteko, de kotîdê xwo dė to bistarnä ? Bebeğim, neremde saklayım seni?
Xeyr bêro, Hoş gelir,
Xeyr weşî bêro, Safa gelir,
Warezay Ahmed ARIF'î… Ahmed ARİF'in yeğeni...
   
Ti mar deyay, Doğdun,
Hîrê rojî ma ti veyşan verday Üç gün aç tuttuk
Hîrê rojî nêlewnay Üç gün meme vermedik sana
Çend rojî çimê to girêday ………………….
Tûteko Adîloş, Adiloş Bebem,
Nêlewnay kė ti nêweş nêkewê, Hasta düşmeyesin diye,
Verînä ra wina ameo çirê kė, Töremiz böyle diye,
De newe vazdė hingilî ser hinî, Saldır şimdi memeye,
Vazdė ser û pra gird bė… Saldır da büyü...
Nê, Bunlar,
Mar û şanemarê bindê şakîlanê, Engerekler ve çıyanlardır,
Ninä, Bunlar,
Çim verdao Aşımıza, ekmeğimize
Nan û arişdê ma o, Göz koyanlardır,
Nînä rind bisnasnė, Tanı bunları,
Rind bisnasn û pra biresė… Tanı da büyü...
No, namûs o Bu, namustur
Kunîada ma ya neqirîao, Künyemize kazınmış,
No zî sebr o, Bu da sabır,
Jahr û axu ra agozîao. Ağulardan süzülmüş.
Xwo ninä ro disknė Sarıl bunlara
Ninä ro diskî û pra biresė… Sarıl da büyü...
MEZOPOTAMÎA ANADOLU
Dergûşa Nuh pêxemberî mi raşanaya Beşikler vermişim Nuh'a
Ci rê hêlik û hingoley dekerdê, Salıncaklar, hamaklar,
Day Hewa to, mi vero pita vizêrînė hesibêna, Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
Mi rê vanê Mezopotamîa, Anadoluyum ben,
Ti sinasnenê ? Tanıyor musun ?
Şermayêna, Utanırım,
Şermayêna niçarey ra, Utanırım fıkaralıktan,
Vera roj û vera şarî,  virt û virran... Ele, güne karşı çıplak...
Ley û lemê mi çelmisênê, Üşür fidelerim,
Va nêçikêno ciwên dê mina. Harmanım kesat.
Birarînė, kar û xebat, Kardeşliğin, çalışmanın,
Têtewrînė, Beraberliğin,
Perrê xasî xelfey danê, Atom güllerinin katmer açtığı,
No dinîa dê zanayan û hozanan dė, Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,          
Ez, tirp û tenîa, Kalmışım bir başıma,
Şarî ra dûrî, tenîa menda. Bir başıma ve uzak.
Ti pey zanê ? Biliyor musun ?
Hezar serro ked û rencê mi doto, Binlerce yıl sağılmışım,
Tarêkê rew, hewna hewn dė ser û mi groto Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Esparan dê xwoyê xofdanana Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hukumdaran, hêrişkaran, raybirran, Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Xûk  û xerac mi ra waşto. Haraç salmışlar üstüme.
Mi ‘sere nêronao, ne Eskender sinasnao, Ne İskender takmışım,
Ne Siltan Mirad hesibnao Ne şah ne sultan
Pêrinė peyê goşî virînao! peyser ageyraê. Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Mi silam dao a dostdê xwo Selam etmişim dostuma
Ew xwoverdao… Ve dayatmışım...
Tora aseno ? Görüyor musun ?
Ti bizanê çendė sînena. Nasıl severim bir bilsen.
Koroxlî, Köroğlu'yu,
Qereyilanî, Karayılanı,
Lejkerê nenasî… Meçhul Askeri...
To rê kė vaja Pîr Siltanî, Şêx Bedreddînî. Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
Hewna çi û çi sewdeyê kė, Sonra kalem yazmaz,
Gengez nînê nûştenė… Bir nice sevda...
Ma to bidîaê, Bir bilsen,
Înan ez senî sînaênê. Onlar beni nasıl severdi.
O kė Riha dė tifingî eştê, to bidîaê, Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı,
Bergan ra, minaran ra, Minareden, barikattan,
Gilan dê daran ra, Selvi dalından,
Hwatişa şiyê vera mergî. Ölüme nasıl gülerdi.
Teqez nînan bizanė, Bilmeni mutlak isterim,
Vengo yeno to ? Duyuyor musun ?
Xwo hendayê pede meverradė, Öyle yıkma kendini,
Winî zey bêkesan pirrûz mekė… Öyle mahzun, öyle garip...
Kotî benê bibė, Nerede olursan ol,
Tebera, zerredė, pay ra, ray ra, İçerde, dışarda, derste, sırada,
Gam biwerė ser, Yürü üstüne - üstüne,
Tufîyê ridê celladî kė,   Tükür yüzüne celladın,
Ê fêsadî, ê hemkarî, ê xayinî kė… Fırsatçının, fesatçının, hayının...
A ci azikî, bi kitaba Dayan kitap ile
A ci azikî bi kar û xebata. Dayan iş ile.
Bi pencûrik û gaza, Tırnak ile, diş ile,
Bi hêvîya, bi sewdaya, bi xeyala. Umut ile, sevda ile, düş ile.
A ci azikî mi risîa mekė. Dayan rüsva etme beni.
Ti do bivînê, senî newedera afirêna, Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Destandê şima xort û cîwanana. Namuslu, genç ellerinle.
Keyney û, Kızlarım,
Lajên minê mi dimmo, Oğullarım var gelecekte,
Hirgė jew leteê dê cîhanîo kė dest kê cira nêbenno. Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Pişkokê hesret dê minê ê çend hezar serranê, Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Lew, Gözlerinden,
Lew nana to çimana. Gözlerinden öperim.
Omidê mi tiyê, eza to pawe, Bir umudum sende,
Tiyê kenê xwo goş ? Anlıyor musun ?
PEY KÊBERAN İÇERDE
To hay û ci ya dêso wişk ? Haberin var mı taş duvar ?
Kêbero asinên, teqa ya tarî, Demir kapı, kör pencere,
Balişna, ranza û rêzila mi, Yastığım ranzam, zincirim,
Resmo xemgîno kė mi pêt nimito, Uğruna ölümlere gidip geldiğim,
Vera ci mergê xwo kerdo xwo çima, Zulamdaki mahzun resim,
To hay û ci ya ? Haberin var mı ?
Dostê mi, pîazo kho rişto. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş,
Cixaredê mi ra boy a vilikana yena Karanfil kokuyor cigaram
Koyan dê welat dê mina wesar ameo...  Dağlarına bahar gelmiş memleketimin…
SEWDAY TO SEVDAN BENİ
Sewdera to terkê mi nêkerd, Terk etmedi sevdan beni,
Veyşan menda,  teyşan menda, Aç kaldım, sussuz kaldım,
Şewî xayin û tarî bî, Hayın, karanlıktı gece,
Gano bê hes,  gano bê kes, Can garip, can suskun,
Zerreê mi lete-lebarey... Can paramparça...
Ew destê mi deyayê kelamçey ro, Ve ellerim kelepçede,
Bê hewn, bê pel, bê titûn menda, Tütünsüz, uykusuz kaldım,
Na sewderė terkê mi nêkerd... Terketmedi sevdan beni...
Helbestê Ahmed Arif’î
B.Asinger’î açarnayê  a Dimilkî ser. 
Narojaneo tewr newe: 17/03/2016 Seat : 23:15:34 | Asnayenî : 6934 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Asinger-2011