WwW.Dimilkî.Net - Vatenê Kilmekê Wêjeyî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Serra şima ya newî pîroz bo.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Vatenê Kilmekê Wêjeyî
Ewro : 16/01/2019 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr

QEÇÊ HOMAY TIMINÊ GILGILDÊ MINA MENDÊ !?

Lû şina dewê ra kergî tirena,         

Dewijî nişenê dima, lû remena,     

Vana : Ez no teng ra bireya, Ez do qeçandê (Domananê) Homayrê timinê gilgilo sûr bera.

Şopa xo kena vinî dewijan dest ra reyena.          

Dima timinê gilgilo sûr erzena xo paştî ké bero qeçandê Homay rê,  

Ray ra edizêna (qefilêna), şina darêda sêzêré bindé ronişena ké arasa xo bigêro.  

Ti nêvanê ké verî şiwana sî eştê sêzêré, sî gilandê ci ya mendê.          

Va yeno sêzêré raşaneyena sîyê yena lûweré sere ro.  


Lû vana : Man çiçîo haa.. Qeçê (domanê) to pawey timine gilgildê minê sûrî mendê ?        

 

 

BÛM Û QIJE

Qije bumî rê vano bê ma şirê rayan sero vinderê, karwan ravêro ma ci ra ziwanî bimûsê.

Ray sero pawenê bûm rakewno, hewna şino. Karwan ké yeno, qije veydano bûmî,vano werzé karwano yeno; Bûm vano humm, humm û nêwerzeno.
Ay ra ké qije ziwanî zaneno la bûm bê hum humé çiyê nêzaneno.

 

 

GANGÊR Û KUTIK 

 

Gangêr dûrî ra yeno,
Kutik zûreno vano, meye dewda mi.
Gangêr yeno dewe mîan,

Kutik zûreno vano, meye mahlada mi.
Gangêr yeno mahla,

Kutik zûreno vano, meye kuçedê mi.
Gangêr yeno kuçe,

Kutik zûreno vano, meye keydê ma.
Gangêr yeno keye,

Kutik zûreno vano, MEYE MI BES O.

 
PISÎNG Û MERRE 

 

Pisîngė merrî rê va:
   - Na qulė ra bivijî şo qulda bînė, felqeyê pastêx bida to.
Merrî va:
   - Şîayiş asan o, pastêx zî şîrin o la nîyetê to yo xirab aseno !

 

 

KAM ZANENO ?

 

Zêr zaneno,

Zor zaneno,

Fekê tifingo mor zaneno.

 

GILGIL

 

Gilgil vano:

Hêgay mîandė reng bi rengî a,

Şêligî mîandė nengî a,

Vinderdey roj da tengî a.

 

 

LÛ, KESA, QIJNE

 

Lû, kesa û qijnî ya pêa wertaxey kenê, xelle karenê.  Xelleê xwo karenê, çînenê, hewadanê, anê ciwînî ser vaydanê, kenê hîrê kopî.

Laberê hîrê heme kopî zey pê nêbenê. Kopê tayn gird, jew ey werdêrî, o bîn zî hewna werdi beno.

Kenê kė xelleê xwo pêbara kerê, lû vana;

-      Kopo gird mi rê.

Keser  û qijnî ya vanê;

-      Ma qebûl nêkenê.

Vanê;

-      Ma, ma senî bara kerê !?

Lû vana;

-      Ma emşo şirê keye, şewra rew kam kė verî ame, kamcîn kopî wazeno wa sero ronişo.

Vanê temam, şinê keye. Qijne şan ra xwo diskneno boçik da lûwerė ro. Beno  şewra lû verê heminė werzena şina ciwînî ser, kopdê tewr girdî sero senî kė nişena ro, Qijne vano;

-      Werzė mi ser ra laa!, to ez fetisnaya…

Lû vana;

-      Weh ! , ti çiwext amey ?

-      Ez tarêkdê şewray ra ameya.

Lû werzena şinâ kopdê mîanênî ser, roj bena dihîrė, Kesa yena kė luwer û qijnî ya kopandê girdan sero niştênê ro. Vana;

-      Ez qebûl nêkena. Ma serranê xwo vajê, Serrê kê kė vêşî bê wa kopo gird ey rê bo.

Lû vana;

-      Serra kė azmîn (asmên) ame viraştenė ez a serrė mar deyaya.

Senî kė wina vana, çimandê kesa ra hersî rêj benê.  

Lû vana;

-      Ti ya çi bermena ?

Kesa kiştê ra hersanê xwo pak kena û vana;

-      Wexto kė azmîn viraştênê, wistay dest ra sî (kemerė) kewtė amê leyrekdê minê tewr girdî ro, pa merd. O ame mi vîrî…

 

Nay ser ra kopê girdî danê keserė, mîanên luwerė rê, tewr werdi zî qijnî rê maneno…

   

 

 

AP HES Û HERÊ CI

 

Rojê herê ap Hesî benno vinî, şino gemma bigeyro her dê xwo. Bahdê şîayen da ci her yenno keye. Keye ra veyndanê ci vanê;

   -Bê keye, her vîneyao.

Ap Hes vano;

   -Ez nînâ, ez kė finnê eware biyâ, E do nê dere-meran rind têvdâ.  

 

 

 

LINGÊ ZEREJÎ ÇIRÊ SÛRÎÊ ?

 

Zerejî rê vanê : - Ê lingê to çi (qey) biyê sûrî ?

Vano : - Vewra, ay ra.

Vanê : - Ma ti sîadė zî dîbî.

 

 

 

KERKINCĖ ÇIRÊ KIŞT SER ŞINA ?

 

Kerkincė rê vanê : - Tiya çi (qey) kişt ser şina ?

Vana : - Ez hendayê zana (zanena).

 

 

 

QIJQIJIKÎ Û MORCLEY

Morcley germdê amnanî dė xebitênê, qijqijikî sersî da darana xworê qijenê.

Beno zimistan, qijqijikî şinê morclan ra werd wazenê.

Vanê: - Mayê veyşanî, xeyrdê xwo taynekê werd bidê ma.

Morcley vanê: - Ma şima amnanî se kerdênê ?

Qijqijikî vanê: - Amnanî, ma xatûnan rê rebab cenayênê.!!! 

 

 

 

AW Û ADIR

 

Adir vano : - Ez eza, kesî ra nêtersena. Biwaza veşnena, biwaza heleynena,
                    kes nêşeno mi vero vindero.

Awė vana : - Ma ez, eza kotîdė ?

Adir vano : - Ey çim zengî ma eza torê vana...

 

 

 

DEWIJ Û KOLÎÊ CI. 

 

Rojê dewijê  kolî barê herî keno bero sûkidė biroşo.

Kewno a ray şino, raya xo keno nîme, rayo jewê raşt û ci yeno, ci ra pers keno, vano;

 

- Tiyê sera şinê ?

- Eza şina sûkė.

- Ez tîa ra hettanî sûk nê herdê to nişa des qaxitî bida to, beno?

- Kolîê herîo, nêşeno to wegêro.

- Erca kolîan dê to çenda.? Vajė ay zî bida.

- Des qaxitîa.

- Beno, des kaxitî qandė herî,  des zî qandė kolîan dê to dana, kolîan ronė ez ci nişa.

 

Dewij vano; ‘’wabo’’, vist qaxita xo keno xo tûnikė. Kolîan herî ra nanê ro. Mêrdek nişeno herî 

kenê kė raştî bê. Wayêrê herî vano;

 

- Ma kolîê mi.!?   Kolîê mi dê sebê ?

 

 

 

ARWÊŞÎ 

 

Rojê arwêşî yenê pê ser, vanê;

  - Ma vêşî tersanokîê, Ma hirgė çî ra tersenê. Hadrê ma şirê xwė çekerê ro, xwė rê bireyê.

Nê arêbenê pêser, pêro pîa şinê roy ver. Kesey awė senî kė arwêşan vînenê, xwė verê arwêşan erzenê ro.

Arwêşî vanê ;

  - Hewna Ê kė mara tersenê zî estê.! , Hadrê ma peydė ageyrê.

Û ageyrenê.

 

 

 

LÛ Û ZEREJ 

 

Rojê lû gemma bena veyşanė. Bol geyrena tayn geyrena tebaê nê vînena kė biwero.

Şina caê, winêna kė zerejê vijiao sîê ser oyo waneno.

Vana;

    -Bra zerej, ti vijiaê sîyerė ser tiyê wanenê, rojo dano to çiman ro, çimê to dê bitewê.

Vana;

    -Çimanê xo bigyî û biwanė rindêrî beno.

Senî kė zerej çimanê xo gyeno lû erzêna zerejî tepêşena kena xo feka kė biwero.

Zerej vano;

    -Way lû... 

Lû vana;

    -Haa...

Zerej fek ra reyeno û perreno...

 

 

 

 

HOMA DEYNDARÊ FIQARAN O

 

Wextê dė jew zalimê beno, Homay nêsnasneno. No merdim rojê beno nêweş. Wext zimistan û şillî bena. No merdim xizmikaran dê xorê vano, "Zerrîa mina masey wazena, şirê mirê masey bîarê."

Xizmikarê ci şaş manenê vanê, "no çille dê zimistanîdė ma do kotîra axay rê masey peyda kerê."

 

Vijênê teber kė hewş bîo pirrê awė. Ewnenê kė maseyêno zî awė mîandė. Nê meht (şaş û heyrî) manenê. Masî gênê benê cor.

 

Kişta bînė ra fikarey a dewė pêro xwė rê ray da Homay seroê. Nê dewijî xwė hetė vanê, "ma yê roj panc wextî nimazê xwė kenê laberê keyan dê ma dė tebaê çinîo, mayê tim veyşan û teyşanî.

Ew no merdimo bêbext Homay nêsnasneno, Zerrîa ci masey waştî, Homay ci rê ardî hewş."

 

Nê dewijî şinê pêxemberdê zemanî rê na meselerė vanê. Pêxember vano, "Ez zî nêzanena senî wina beno, vinderê ez şira Homay ra pers kera." Şino Homay rê na meselê akeno vano,

"No wina senî beno. Merdimê kė ray da toyo şinê tim veyşanî, O kė to nêsnasneno tiyê ci rê çille dê zimistanî dė masey anê hewş."

 

Homa vano,

"Tenîa jew maseê dê ê merdimî mi hetė mend bî, mi o zî da a ci. Hinî heqê ci mi sero nê mend.

Heqê fikaran hewna mi sero esto, qay ez do rojê bida."

 

Narojaneo tewr newe: 07/07/2017 Seat : 02:37:46 | Asnayenî : 7264 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011