WwW.Dimilk.Net - Vaten Kilmek Wjey
Star ziwand bwayr
WwW.Dimilk.Net
Vatena Ewroy :    Qijand (domanand) xo ya ziwan xo qisey biker, kf Anqer mear.
GERRE MEKER,
GAZINC MEKER,
HAHO MEKER,

KAR BIKER !
Vaten Kilmek Wjey
Ewro : 15/08/2018 , areme | Seat:
Editor: Bahr Demr

QE HOMAY TIMIN GILGILD MINA MEND !?

L ina dew ra kerg tirena,         

Dewij nien dima, l remena,     

Vana : Ez no teng ra bireya, Ez do qeand (Domanan) Homayr timin gilgilo sr bera.

opa xo kena vin dewijan dest ra reyena.          

Dima timin gilgilo sr erzena xo pat k bero qeand Homay r,  

Ray ra edizna (qefilna), ina darda szr bind roniena k arasa xo bigro.  

Ti nvan k ver iwana s et szr, s giland ci ya mend.          

Va yeno szr raaneyena sy yena lwer sere ro.  


L vana : Man io haa.. Qe (doman) to pawey timine gilgild min sr mend ?        

 

 

BM QIJE

Qije bum r vano b ma ir rayan sero vinder, karwan ravro ma ci ra ziwan bims.

Ray sero pawen bm rakewno, hewna ino. Karwan k yeno, qije veydano bm,vano werz karwano yeno; Bm vano humm, humm nwerzeno.
Ay ra k qije ziwan zaneno la bm b hum hum iy nzaneno.

 

 

GANGR KUTIK 

 

Gangr dr ra yeno,
Kutik zreno vano, meye dewda mi.
Gangr yeno dewe man,

Kutik zreno vano, meye mahlada mi.
Gangr yeno mahla,

Kutik zreno vano, meye kued mi.
Gangr yeno kue,

Kutik zreno vano, meye keyd ma.
Gangr yeno keye,

Kutik zreno vano, MEYE MI BES O.

 
PISNG MERRE 

 

Pisngė merr r va:
   - Na qulė ra bivij o qulda bnė, felqey pastx bida to.
Merr va:
   - ayi asan o, pastx z rin o la nyet to yo xirab aseno !

 

 

KAM ZANENO ?

 

Zr zaneno,

Zor zaneno,

Fek tifingo mor zaneno.

 

GILGIL

 

Gilgil vano:

Hgay mandė reng bi reng a,

lig mandė neng a,

Vinderdey roj da teng a.

 

 

L, KESA, QIJNE

 

L, kesa qijn ya pa wertaxey ken, xelle karen.  Xelle xwo karen, nen, hewadan, an ciwn ser vaydan, ken hr kop.

Laber hr heme kop zey p nben. Kop tayn gird, jew ey werdr, o bn z hewna werdi beno.

Ken kė xelle xwo pbara ker, l vana;

-      Kopo gird mi r.

Keser   qijn ya van;

-      Ma qebl nken.

Van;

-      Ma, ma sen bara ker !?

L vana;

-      Ma emo ir keye, ewra rew kam kė ver ame, kamcn kop wazeno wa sero ronio.

Van temam, in keye. Qijne an ra xwo diskneno boik da lwerė ro. Beno  ewra l ver heminė werzena ina ciwn ser, kopd tewr gird sero sen kė niena ro, Qijne vano;

-      Werzė mi ser ra laa!, to ez fetisnaya

L vana;

-      Weh ! , ti iwext amey ?

-      Ez tarkd ewray ra ameya.

L werzena in kopd mann ser, roj bena dihrė, Kesa yena kė luwer qijn ya kopand girdan sero nitn ro. Vana;

-      Ez qebl nkena. Ma serran xwo vaj, Serr k kė v b wa kopo gird ey r bo.

L vana;

-      Serra kė azmn (asmn) ame viratenė ez a serrė mar deyaya.

Sen kė wina vana, imand kesa ra hers rj ben.  

L vana;

-      Ti ya i bermena ?

Kesa kit ra hersan xwo pak kena vana;

-      Wexto kė azmn viratn, wistay dest ra s (kemerė) kewtė am leyrekd min tewr gird ro, pa merd. O ame mi vr

 

Nay ser ra kop gird dan keserė, mann luwerė r, tewr werdi z qijn r maneno

   

 

 

AP HES HER CI

 

Roj her ap Hes benno vin, ino gemma bigeyro her d xwo. Bahd ayen da ci her yenno keye. Keye ra veyndan ci van;

   -B keye, her vneyao.

Ap Hes vano;

   -Ez nn, ez kė finn eware biy, E do n dere-meran rind tvd.  

 

 

 

LING ZEREJ IR SR ?

 

Zerej r van : - ling to i (qey) biy sr ?

Vano : - Vewra, ay ra.

Van : - Ma ti sadė z db.

 

 

 

KERKINCĖ IR KIT SER INA ?

 

Kerkincė r van : - Tiya i (qey) kit ser ina ?

Vana : - Ez henday zana (zanena).

 

 

 

QIJQIJIK MORCLEY

Morcley germd amnan dė xebitn, qijqijik sers da darana xwor qijen.

Beno zimistan, qijqijik in morclan ra werd wazen.

Van: - May veyan, xeyrd xwo taynek werd bid ma.

Morcley van: - Ma ima amnan se kerdn ?

Qijqijik van: - Amnan, ma xatnan r rebab cenayn.!!! 

 

 

 

AW ADIR

 

Adir vano : - Ez eza, kes ra ntersena. Biwaza venena, biwaza heleynena,
                    kes neno mi vero vindero.

Awė vana : - Ma ez, eza kotdė ?

Adir vano : - Ey im zeng ma eza tor vana...

 

 

 

DEWIJ KOL CI. 

 

Roj dewij  kol bar her keno bero skidė biroo.

Kewno a ray ino, raya xo keno nme, rayo jew rat ci yeno, ci ra pers keno, vano;

 

- Tiy sera in ?

- Eza ina skė.

- Ez ta ra hettan sk n herd to nia des qaxit bida to, beno?

- Kol hero, neno to wegro.

- Erca kolan d to enda.? Vajė ay z bida.

- Des qaxita.

- Beno, des kaxit qandė her,  des z qandė kolan d to dana, kolan ronė ez ci nia.

 

Dewij vano; wabo, vist qaxita xo keno xo tnikė. Kolan her ra nan ro. Mrdek nieno her 

ken kė rat b. Wayr her vano;

 

- Ma kol mi.!?   Kol mi d seb ?

 

 

 

ARW 

 

Roj arw yen p ser, van;

  - Ma v tersanok, Ma hirgė ra tersen. Hadr ma ir xwė eker ro, xwė r birey.

N arben pser, pro pa in roy ver. Kesey awė sen kė arwan vnen, xwė ver arwan erzen ro.

Arw van ;

  - Hewna kė mara tersen z est.! , Hadr ma peydė ageyr.

ageyren.

 

 

 

L ZEREJ 

 

Roj l gemma bena veyanė. Bol geyrena tayn geyrena teba n vnena kė biwero.

ina ca, winna kė zerej vijiao s ser oyo waneno.

Vana;

    -Bra zerej, ti vijia syerė ser tiy wanen, rojo dano to iman ro, im to d bitew.

Vana;

    -iman xo bigy biwanė rindr beno.

Sen kė zerej iman xo gyeno l erzna zerej tepena kena xo feka kė biwero.

Zerej vano;

    -Way l... 

L vana;

    -Haa...

Zerej fek ra reyeno perreno...

 

 

 

 

HOMA DEYNDAR FIQARAN O

 

Wext dė jew zalim beno, Homay nsnasneno. No merdim roj beno nwe. Wext zimistan ill bena. No merdim xizmikaran d xor vano, "Zerra mina masey wazena, ir mir masey bar."

Xizmikar ci a manen van, "no ille d zimistandė ma do kotra axay r masey peyda ker."

 

Vijn teber kė hew bo pirr awė. Ewnen kė maseyno z awė mandė. N meht (a heyr) manen. Mas gn ben cor.

 

Kita bnė ra fikarey a dewė pro xwė r ray da Homay sero. N dewij xwė hetė van, "ma y roj panc wext nimaz xwė ken laber keyan d ma dė teba ino, may tim veyan teyan.

Ew no merdimo bbext Homay nsnasneno, Zerra ci masey wat, Homay ci r ard hew."

 

N dewij in pxemberd zeman r na meselerė van. Pxember vano, "Ez z nzanena sen wina beno, vinder ez ira Homay ra pers kera." ino Homay r na mesel akeno vano,

"No wina sen beno. Merdim kė ray da toyo in tim veyan, O kė to nsnasneno tiy ci r ille d zimistan dė masey an hew."

 

Homa vano,

"Tena jew mase d merdim mi hetė mend b, mi o z da a ci. Hin heq ci mi sero n mend.

Heq fikaran hewna mi sero esto, qay ez do roj bida."

 

Narojaneo tewr newe: 07/07/2017 Seat : 02:37:46 | Asnayen : 6876 Bize yazn / Ma r bin
CopyrightB. Demr-2011