WwW.Dimilkî.Net - Çekuyê Hemdemî
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Çekuyê Hemdemî
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
DİMİLKÎ   TIRKÎ ÎNGILIZKÎ
Emir Kipinde Elektronik, Bilgisayar Terimleri 
Aké Open
Torré Net
Serpel Ana sayfa Home page
Şo sernî Başa git Go top
Verradé Bırak Drop
Bicené Çaldır Play
Bivecî (Bivejî) Çık, Çıkış Exit, Quit
Pêlé  Dalga Wave
Ref Dizin,klasör Folder
Pirr ké Doldur Full
Vindarné Durdur,duraklat Stop,Pause
De fî Ekle Insert
Seradé Filtre Filter
Herayey Genişlik Width
Dekewé Gir, Giriş Enter
Şo Git Go
Binimné Gizle Hide
Ramojné (Bimojné, Biasné) Göster Show
Menimné Göster,(gizleme) Unhide
Narojane Güncel Update
Narojane ké Güncelle update
Vîr Hafıza, bellek Memory
Warné (Roné) İndir Download
Soye İtalik Italic
Hewna ké Kapat Shut down
Bistarné Kaydet Save
Ciké Kes Cut
Qopya ké Kopyala Copy
Çix Koyu Bold
Kay dé Oynat Play
Kaydêr Oynatıcı Player
Verên Önceki Previous
Biberqné Parlat Highlight
Veng Ses Sound
Pêla vengî  Ses dalgası Sound wave
Bipeysné (vengî bipeysné) Sessiz Mute
Bêveng Sessiz (telefon) Silent
Rêze Sırala Sort
Biesteré Sil Erease
Wedarné (Vejé) Sil,Kaldır Delete
Awa Sitil Style
Şo binî Sona git Go bottom
Dimaên Sonraki Next
Kaşké Sürükle Drag
Kaşké-verradé Sürükle-bırak Drag and drop
Difin ké Tekrarla Repeat
Lerz Titreşim Vibrate
Prodiskné Yapıştır Paste
Sist ké Yavaşlat Slowdown
Renga nûştî Yazı rengi Font Color,Text color
Refo newe Yeni dizin,yeni klasör New folder
Anewe ké Yenile Refresh
Bar ké Yükle Upload
Berzey Yükseklik Height
Renga erdî Zemin rengi Background color
Matematik,fizik,kimya
Serne (nr) Artı, (+) işareti Plus, (+) sign
kemne (nr) Eksi, (-) işareti Minus, (-) sign
Kone (nr) Çarpma, (x) işareti Multiplication, (x) sign
Barne (nr) Bölme, (/) işareti Dividing, (/) sign
Zîpo / Zîpor (nr) Sıfır, Sıfır sayısı (-0-) Zero, Zero number (-0-)
Rêzamor-é (mk) Sayı dizisi Number sequence
Amorên hurrî (za) Tam sayılar Integers, whole numbers
Amorên amorden-é (za) Sayma sayıları Counting numbers
Amorên raştayînî (za) Gerçek sayılar Real numbers
Amorên alozinî (za) Karmaşık sayılar, kompleks sayılar  (z = a + bί) Complex numbers
Hîrêçeng (nr) Üçgen Triangle
Çharçeng (nr) Dörtgen Rectangle
Şeşçeng (nr) Altıgen Hexagon
Heştçeng (nr) Sekizgen Octagon
Çorşme (nr) Çevre (çemberin çevresi) Circumference
Ravist-e/î (nr/mk) Yatay Horizontal
Denişt-e/î (nr/mk) Dikey Vertical
Ulaşım Terimleri
Perraşok-é (mk) Uçak Plane, Airplane,Aircraft
Perraşoka lejkerey (mk) Savaş uçağı Military aircraft, War plane
Vafirrok (Vaperrok) (nr) Helikopter Helicopter
Perroşge (nr) Hava alanı Airport
Azmênray (mk) Hava yolu Airway, airline
Asinray (mk) Demiryolu Railway
Papûr-é (mk) Karayolu, Otoban, Ana cadde Highway
Temafîl-é (mk) Otomobil, Araba Automobile, Car
Atepoz-é (mk) Otobüs Autobus
Atepoza mîansûké (mk) Şehir içi otobüs City bus
Mîansûk-/é () Şehir içi Local, Inner city
Vinderge (nr) Durak, İstasyon Bus stop,Station
Asin verradayen (f) Demir atmak (Denizcilik) To cast anchor, Drop anchor
Şîayiş-Ageyrayiş () Gidiş-Dönüş Round trip
Bilêta Ageyrayişî () Dönüş bileti Return ticket
Bilêta Şîayiş-Ageyrayişî () Gidiş-Dönüş bileti Round trip ticket, Return ticket
Teknik,Elektronik ve Elektrikli aletler
Cemidnok (nr) Buzdolabı Refrigerator, Ice box
Çemçîlnok (nr) Dondurucu Deep freezer
Dûrveng (nr) Telefon Telephone
Durbîn-î (nr) Dürbün Binoculars, Field glasses
Firfirok (nr) Vantilatör Vantilator
Çixe (nr) Portmanto Hall tree, Coat stand
Sosyal, Siyasal, Kültürel Terimler
Rojname (Hayname) (nr) Gazete Newspaper
Hayûbay (mk) Haberler News
Xoser Özerk, Otonom Autonomous, Autonomic
Xoserey (Xoserî) Özerklik Autonomy
Wazêno/Wazêna Aranıyor Wanted
Bîyer-é (mk) Olay Event, Incident
Bîyerî (za) Olaylar Events, Incidents
Vereng-/é Öncü, Çığır açan, Yol açan, Önayak olan Pilot, Initiator, Trailblazer 
Sêr (nr) Standart Standard
Mali, İdari, Hukuki,Ticari Terimler
Kesayetey Kişilik Character, Personality
Kamîyetey Kimlik (hukuksal) Identity
Nasname Kimlik kartı, nüfus cüzdanı Identity card
Xosergêr Yüklenici,Müteahhit Contractor
Xosergêrey Yüklenicilik, Müteahhitlik Contracting
Xoser groten f Bir işi yüklenmek, üstüne almak To undertake, to commit
Dezge (nr) Tesis, tezgah Plant
Karge (nr) İşyeri,ofis,büro Workshop,office
Sazge (nr) Kurum, kuruluş,teşkilat Establishment,Corporation,Organization
Sazgeo xoser (nr) Özerk Kurum, özerk kuruluş,özerk teşkilat Autonomous establishment,Organization
Paloke (nr) Fabrika Factory
Par-é Hisse, pay Share,portion,lot
Pardar-/é Ortak, hissedar Share holder
Pardarey Ortaklık, hissedarlık Partnership,participation
Hempar-/é Ortak, hissedar (Eşit hiseli) Share holder (Equal shares)
Hemparey Ortaklık, hissedarlık (Eşit hiseli) Partnership,participation (Equal shares)
Pêvirrîné Takas, Değiş tokuş Barter, Swap
Pêvirrîna peran Döviz bozdurma, para değiş tokuşu Money exchange
Herîné Satınalma Purchasing, procurement
Herîndar-/é Müşteri, alıcı Customer
Herînkar-/é Satınalmacı, satınalma  görevlisi Buyer
Genel
Serra newî Yeni yıl, yılbaşı New year
Serragêr-é Yıldönümü Anniversary
Rojageyr-é Yıldönümü /Gündönümü Anniversary
Destpêk (nr) Başlangıç Beginning 
Taygêr-/é Taraftar, yandaş Supporter
Havinge (nr) Yazlık, sayfiye, çardak Summer house, summer place
Resay-e/î Yetişkin, yetişmiş, olgun Adult, grown, grown-up
Resnay-e/î Yetiştirilmiş, olgunlaştırılmış Growned-up
Narojane Güncel Update, actual
Hemdem-/é Çağdaş Modern
Hemdemey Çağdaşlık Modernity
Inşaat, Mekanik Terimler
Bend / Bendaw (nr) Baraj Dam
Awa
Agozge (nr) Arıtma tesisi Treatment plant
Awdazxane (nr) Tuvalet (Aw+dest+xane) Toilet
Destşo (nr) Lavabo Lavatory
Serşo (nr) Banyo odası, Duş kabini, Banyo Bath room, bath, Shower
Keraşo (nr) Çamaşırhane (çok eski bir kelime) Laundry
Fraqşo (nr) Bulaşıkhane (çok eski bir kelime) Dish washing room
Dawte (nr) Sıva (çok eski bir kelime) Plaster
Dawiten (f) Sıvamak Plastering
Dawte kerden (f) Sıvamak Plastering
Narojaneo tewr newe: 24/09/2017 Seat : 01:50:22 | Asnayenî : 18511 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011