WwW.Dimilkî.Net - Pel 13 - Amorî / Sayılar
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pel 13 - Amorî / Sayılar
Ewro : 19/06/2024 , Çarşeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Zazaca sayilar sayilar zazaca
Zazaca sayılar sayılar zazaca
Zazacada sayilar sayilar zazacada
Zazacada sayılar sayılar zazacada
Zazaca rakamlar rakamlar zazacada
*              AMORÎ BI NÛŞTIŞ û VATIŞ û WENDIŞA
*                            0 Zîpo / Zîpor
*                            1 Jew / Zew / Yew
*                            2 Ddi / Di
*                            3 Hîrê
*                            4 Çhar
*                            5 Panc / Panj
*                            6 Şeş
*                            7 Hewt
*                            8 Heşt / Heyşt
*                            9 New
*                          10 DES
*                          11 Jondes / Desûjew
*                          12 Diwês / Desûddi
*                          13 Hîrês / Desûhîrê
*                          14 Çharês / Desûçhar
*                          15 Pancês / Desûpanc
*                          16 Şiyês / Desûşeş
*                          17 Hewtês / Desûhewt
*                          18 Heştês / Desûheşt
*                          19 Newês / Desûnew
*                          20 Vîst
*                          21 Vîstûjew 
*                          22 Vîstûddi
*                          23 Vîstûhîrê
*                          24 Vîstûçhar
*                          25 Vîstûpanc
*                          26 Vîstûşeş
*                          27 Vîstûhewt
*                          28 Vîstûheşt
*                          29 Vîstûnew
*                          30 Hîris
*                          31 Hîrisûjew
*                          32 Hîrisûddi
*                          33 Hîrisûhîrê
*                          34 Hîrisûçhar
*                          35 Hîrisûpanc
*                          36 Hîrisûşeş
*                          37 Hîrisûhewt
*                          38 Hîrisûheşt
*                          39 Hîrisûnew
*                          40 Çewres
*                          41 Çewresûjew
*                          42 Çewresûddi
*                          43 Çewresûhîrê
*                          44 Çewresûçhar
*                          45 Çewresûpanc
*                          46 Çewresûşeş
*                          47 Çewresûhewt
*                          48 Çewresûheşt
*                          49 Çewresûnew
*                          50 Pancas
*                          51 Pancasûjew
*                          52 Pancasûddi
*                          53 Pancasûhîrê
*                          54 Pancasûçhar
*                          55 Pancasûpanc
*                          56 Pancasûşeş
*                          57 Pancasûhewt
*                          58 Pancasûheşt
*                          59 Pancasûnew
*                          60 Şeştî
*                          61 Şeştûjew
*                          62 Şeştûddi
*                          63 Şeştûhîrê
*                          64 Şeştûçhar
*                          65 Şeştûpanc
*                          66 Şeştûşeş
*                          67 Şeştûhewt
*                          68 Şeştûheşt
*                          69 Şeştûnew
*                          70 Hewtay
*                          71 Hewtaûjew
*                          72 Hewtaûddi
*                          73 Hewtaûhîrê
*                          74 Hewtaûçhar
*                          75 Hewtaûpanc
*                          76 Hewtaûşeş
*                          77 Hewtaûhewt
*                          78 Hewtaûheşt
*                          79 Hewtaûnew
*                          80 Heştay
*                          81 Heştaûjew
*                          82 Heştaûddi
*                          83 Heştaûhîrê
*                          84 Heştaûçhar
*                          85 Heştaûpanc
*                          86 Heştaûşeş
*                          87 Heştaûhewt
*                          88 Heştaûheşt
*                          89 Heştaûnew
*                          90 Neway
*                          91 Newaûjew
*                          92 Newaûddi
*                          93 Newaûhîrê
*                          94 Newaûçhar
*                          95 Newaûpanc
*                          96 Newaûşeş
*                          97 Newaûhewt
*                          98 Newaûheşt
*                          99 Newaûnew
*                        100 SE
*                        101 Seûjew
*                        102
*                        103 Seûhîrê
*                        104
*                        105 Seûpanc
*                        110 Seûdes
*                        120 Seûvîst
*                        130 Seûhîris
*                        140 Seûçewres
*                        150 Seûpancas
*                        160 Seûşeştî
*                        170 Seûhewtay
*                        180 Seûheştay
*                        190 Seûneway
*                        200 Disey
*                        300 Hîrêsey
*                        400 Çharsey
*                        500 Pansey
*                        600 Şeşsey
*                        700 Hewtsey
*                        800 Heştsey
*                        900 Newsey
*                    1.000 HEZAR
*                    1.100 Hezarûse
*                    1.500 Hezarûpansey
*                    1.900 Hezarûnewsey
*                    2.000 Dihezarî
*                    3.000 Hirêhezarî
*                  10.000 Deshezarî
*                100.000 Sehezar
*                200.000 Diseyhezar
*                700.000 Hewtseyhezar
*            1.000.000 MÎLON / MÎLONÊ
*            1.716.000 Mîlon-û-hewt-se-û-şiyês-hezarî
Mîlon-û-hewt-se-û-des-û-şeş-hezarî
*            1.629.347 Mîlon-û-şeş-se-û-vîst-û-new-hezar-û-hîrê-se-û-çewres-û-hewt
*    1.000.000.000 MÎLAR / MÎLARÊ
*  10.000.000.000 Desmîlarî
*100.000.000.000 Semîlar
Narojaneo tewr newe: 09/02/2018 Seat : 18:41:36 | Asnayenî : 4304 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011