WwW.Dimilkî.Net - Pel 12 -
Starê ziwandê bêwayêrî
WwW.Dimilkî.Net
Vatena Ewroy :    Xebata Newê : NAZAL A SESİ VE SEMBOLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.... ......Ana Menu - Türkçe Yazılar bölümünde.
GERRE MEKERÊ,
GAZINC MEKERÊ,
HAHO MEKERÊ,
KARÊ BIKERÊ !
______e-mail______
b.asinger@hotmail.com
Pel 12 -
Ewro : 13/07/2024 , Şeme | Seat:
Editor: Bahrî Demîr
Kamcî ? Hangi ?
Kamcî merdek ? Hangi adam ? (…)
Kamcî cenêké ? Hangi kadın ? (…)
Kamcî keye ? Hangi ev ? (…)
Kamcî dewé ? Hangi köy ? (…)
Kamcî dewî ? Hangi köyler ? (…)
Kamcî sûké ? Hangi şehir ? (…)
Kamcî sûkî ? Hangi şehirler ? (…)
Kamcî…rê ? Hangi …ye ?
Kamcî dewé rê ? Hangi köye, hangi köy için ? (…)
Kamcî merdimî rê ? Hangi adama, hangi adam için ? (…)
Kamcî keyî rê ? Hangi eve, hangi ev için ? (…)
Kamcî cinêké rê ? Hangi kadına, hangi kadın için ? (…)
Kamcî…ra ? Hangi …den ?
Kamcî dewé ra ? Hangi köyden ? (…)
Kamcî merdimî ra ? Hangi adamdan ? (…)
Kamcî keyî ra ? Hangi evden ? (…)
Kamcî cinêké rê ? Hangi kadından ? (…)
     
Kamcîn ? Hangisi ? (Eril)
Kamcîn girdo ? Hangisi büyük(tür) ? (No lajeko por kilm girdo)
Kamcîn do bêro ? Hangisi gelecek ? (No lajeko werdêkek do bêro)
Wa Kamcîn vajo ? Hangisi söylesin ? (Wa no lajeko por sûr vajo)
Kamcîné ? Hangisi ? (Dişil)
Kamcîné girda ? Hangisi büyüktür ? (Na keyneka por dergé girda)
Kamcîné do bêro ? Hangisi gelecek ? (Na keyneka werdêkeké do bêro)
Wa Kamcîné vajo ? Hangisi söylesin ? (Wa na keyneka por sûré vajo)
Kamcînî ? Hangileri ? (Çoğul)
Kamcînî girdîê ? Hangileri büyüktür(ler) ? (Ê sûrî girdîê)
Kamcînî dê bêrê ? Hangileri gelecek(ler) ? (Nê zanena, kamcînî dê bêrê)
Kamcînî dergîê ? Hangileri uzundur(lar) ? (Êyê ké banî sero ê dergîê)
Wa Kamcînî zerredé bê ? Hangileri içerde olsun(lar) ? (…)
     
Kamcînî ? Hangisini ? (Eril)
Kamcînî bişikna ? Hangisini kırayım ? (Kırmak istediği nesne erildir)
Kamcînî binimna ? Hangisini saklayayım ? (Saklamak istediği nesne erildir)
Kamcîneré ? Hangisini ? (Dişil)
Kamcîneré bişikna ? Hangisini kırayım ? (Kırmak istediği nesne dişildir)
Kamcîné binimna ? Hangisini saklayayım ? (Saklamak istediği nesne dişildir)
Kamcînan ? Hangilerini ? (Çoğul)
Kamcînan bişikna ? Hangilerini kırayım ? (Kırmak istediği nesne çoğuldur)
Kamcînan binimna ? Hangilerini saklayayım ? (Saklamak istediği nesne çoğuldur)
     
Kamcînî rê ? Hangisine, Hangisi için ? (Eril)
Kamcînî rê vaja ? Hangisine söyleyeyim ? Ê girdî rê vajé
Kamcînî rê bera ? Hangisine götüreyim ? Ê werdî rê beré
Kamcîni rê ? Hangisine, Hangisi için ? (Dişil)
Kamcîni rê vaja ? Hangisine söyleyeyim ? A girderé rê vajé
Kamcîni rê bera ? Hangisine götüreyim ? A werdîeré rê beré
Kamcînan rê ? Hangilerine, Hangileri için ? (Çoğul)
Kamcînan rê vaja ? Hangilerine söyleyeyim ? Ê corînan rê vajé
Kamcînan rê bera ? Hangilerine götüreyim ? Ê cêrînan rê beré
     
Kamcînî ra ? Hangisinden ? (Eril)
Kamcînî ra dekera ? Hangisinden doldurayım ? Ê girdî ra deké
Kamcînî ra veja ? Hangisinden çıkarayım ? Ê werdî ra vejé
Kamcîni ra ? Hangisinden ? (Dişil)
Kamcîni ra dekera ? Hangisinden doldurayım ? A girdé ra deké
Kamcîni ra veja ? Hangisinden çıkarayım ? A sûré ra vejé
Kamcînan ra ? Hangilerinden ? (Çoğul)
Kamcînan ra bigîra ? Hangilerinden alayım ? Ê corînan ra bigî
Kamcînan ra biwaza ? Hangilerinden isteyeyim ? Ê cêrînan ra biwazé
     
Kamo coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Eril)
Kamcîno coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Eril)
To kamo coy ard ? Hangi birini getirdin ? (Getirilen şey erildir)
Kamê coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Eril)
Kamcînê coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Eril)
Tiyê kamê coy wazenê ? Hangi birini istiyorsun ? (İstenen şey erildir)
Kama coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Dişil)
Kamcîna coy ? Hangi biri, Hangi birini ? (Dişil)
To kama coy ardé ? Hangi birini getirdin ? (Getirilen şey dişildir)
Tiyê kama coy wazenê ? Hangi birini istiyorsun ? (İstenen şey dişildir)
Kamanê coy ? Hangi birileri, Hangi birilerini ? (Çoğul)
Kamcînanê coy ? Hangi birileri, Hangi birilerini ? (Çoğul)
     
Çend ? Kaç ?
Çend merdimî ravêrdî ? Kaç adam geçti ? (Des merdimî)
Çend nanî grotî ? Kaç ekmek aldı(lar) ? (Hîrê nanî grotî)
Çend cinî dê bêrê ? Kaç kadın gelecek ? (Şeş cinî dê bêrê)
Çenda ? Kaça ?
No çenda o ? Bu kaçadır ? (O des kaxitîo)
To na çenda herînê ? Bunu kaça aldın ? (Mi a hîris kaxitîa herînê)
Emserr pîazo çenda şino ? Bu yıl soğan kaça gidiyor ? (Emserr kîloyo kaxitêna şino)
Ti çenda gênê ? Sen kaça alırsın ? (…)
Jew dê nînan çenda o ? Bunların (bir) tanesi kaçadır ? (…)
Çi wext ? Ne zaman ?
Server çi wext ame ? Server ne zaman geldi ? (O vizêr ame)
Dilşa çi wext amê ? Dilşa ne zaman geldi ? (A perey amê)
Ti do çi wext şirê ? Sen ne zaman gideceksin ? (Ez do meşté şira (erkek))
Ti da çi wext şira ? Sen ne zaman gideceksin ? (Ez do meşté şira (kadın))
     
Senî ? Nasıl ?
Senî beno ! Nasıl olur ! (…)
Senî beno ? Nasıl olur ? (Tiyê vînenê)
Do senî bo ? Nasıl olacak ? (…)
Qeza senî bi ? Kaza nasıl oldu ? (Temafilé dîmdeyê)
Do senî şiro ? Nasıl gidecek ? (Do xwé pay şiro)
Zelalé senî amê ? Zelal nasıl geldi ? (A bi otoboza amê)
Serdar senî ame ? Serdar nasıl geldi ? (O bi teyaraya ame)
Senî dûkan ! Nasıl dükkan ! (…)
Senîn ? Nasıl ? (Eril)
Serdar, senînê ? Serdar, nasılsın ? (Ti weş bê, ravêreno)
Wa senîn bo ? Nasıl olsun ? (Wa sûr bo)
Serdar senîn bi ? Serdar nasıldı ? (Rind bi)
Ma karo senîn bikerê ? Nasıl (bir) iş yapalım ? (…)
Dûkano senîn ? Nasıl (bir) dükkan ? (…)
Dûkan do senîn dé ? Nasıl (bir) dükkanda ? (Dûkan do gird dé)
Embaz do senîn ra ? Nasıl (bir) arkaştan ? (…)
Senîné ? Nasıl ? (Dişil)
Zelal, senîna ? Zelal nasılsın ? (Ti weş bê, ravêreno)
Wa senîné bo ? Nasıl olsun ? (Wa sûré bo)
Zelalé senîné bî ? Zelal nasıldı ? (Rindé bî)
Ma kaya senîné bikerê ? Nasıl (bir) oyun oynayalım ? (…)
Sûka senîné ? Nasıl (bir) şehir ? (Sûka werdî)
Dew da senîné dé ? Nasıl (bir) köyde ? (Dew da awî dé)
Embaz da senîné ra ? Nasıl (bir) arkaştan ? (…)
Senînî ? Nasıl ? (Çoğul)
Şima senînîê ? Nasılsınız ? (Ti weş bê, …)
Wa senînî bê ? Nasıl olsunlar ? (Wa sûrî bê)
Merdimên senînî bî ? Nasıl adamlardı ? (Por dergî bî)
Banên senînî ? Nasıl evler ? (Banên berzî)
Dûkan dê senînî dé ? Nasıl (bir) dükkanda ? (Dûkan dê girdî dé)
     
Senînî ? Nasıl olanı ? (Eril)
Textê senînî ? Nasıl (olan) tahtayı ? (…)
Çaketê senînî bîara ? Nasıl (olan) çeketi getireyim ? (…)
Senîneré ? Nasıl olanı ? (Dişil)
Cilla senîneré ? Nasıl (olan) kilimi ? (…)
Qolika senîneré bîara ? Nasıl (olan) gömleği getireyim ? (…)
Senînan ? Nasıl olanları ? (Çoğul)
Textanê senînan ? Nasıl (olan) tahtaları ? (…)
Çaketanê senînan bîara ? Nasıl (olan) ceketleri getireyim ? (…)
Narojaneo tewr newe: 11/03/2018 Seat : 00:41:47 | Asnayenî : 3945 Bize yazın / Ma rê binûşê
Copyright©B. Demîr-2011